๗๗๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครู พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕๐ คน
๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมฯ  ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครู พระภิกษุ-สามเณร รวมผู้มารับวัคซีนบริจาค ๒๕๐คน  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  ณ อาคาร พี.โอ.เพลส เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ (ติดโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว :  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด