๗๗๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ มารดา นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖  นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ  ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล  กรรมการอำนวยการ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมเป็นจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางทองใบ เพชรนารี มารดา นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖  ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ)

หมายเหตุ : กำหนดพิธีณาปนกิจ คุณแม่ทองใบ เพชรนารี

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ)

 

รายงานข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด