ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๐๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมวดที่ ๗ ข้อ ๒๕ และโดยมีมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิฯ ทรงเป็นประธานการประชุม ให้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฝ่าย-ประธานคณะกรรมการโครงการ-ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดของมูลนิธิฯ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

          ในการนี้ได้แต่งตั้ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน การศึกษา แก่เด็กในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๒๘ ทุน ( ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ) ซึ่งประกอบไปด้วยเยาวชนทุกระดับ ดังนี้ คือ

1. ในระบบโรงเรียน               รวมทั้งสิ้น        ๑,๕๙๑ ทุน

  • ระดับประถมศึกษา                               ๔๘๒ ทุน

  • ระดับมัธยมศึกษา                                ๗๑๕ ทุน

  • ระดับอาชีวศึกษา                                ๑๕๓ ทุน

  • ระดับอุดมศึกษา                                 ๒๔๑ ทุน

2. นอกระบบโรงเรียน             รวมทั้งสิ้น           ๙๓๗ ทุน

  • ระดับเด็กก่อนวัยเรียน                           ๖๕๙ ทุน

  • ระดับสามเณร (พระภิกษุ)                       ๑๙๗ ทุน

  • ระดับวิชาชีพระยะสั้น                               ๘๑ ทุน

          ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้นำเสนอแผนในการรณรงค์หาทุนในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ตามรายละเอียดและเอกสารที่แนบมาด้วยนี้