คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯ เพื่อประชุมเตรียมการรับรองแขกต่างประเทศที่มาร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ประธานฝ่ายต่างประเทศ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองประธานฝ่ายต่างประเทศ คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์  คุณไปรยา บุญมี คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล คุณศศิกร หงสกุล ผู้แทน คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ คุณโสภาพิมพ์ (เศรษฐบุตร) สิมะกุลธร คุณสรวณี กู้ประเสริฐ คุณจันทิมา ยิ่งลือชา คุณปภารัฐ ชูกลิ่น คุณสมใจ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ คุณยุพิน ทองส่งโสม กรรมการและเลขานุการ

          สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมเตรียมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยเนื้อหาการประชุมกล่าวถึงการเตรียมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอความร่วมมือ ร่วมจัดนิทรรศการ และการรับรางวัลสตรีดีเด่น รวมถึงแนวทางการต้อนรับสตรีจากต่างประเทศ จาก All-China Women’s federation (ACWF) จำนวน ๓ คน Yunnan Women’s federation จำนวน ๖ คน นักธุรกิจจาก Yunnan จำนวน ๓ คน นักธุรกิจจาก The Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry (SCCCI) ประเทศสิงคโปร์ จำนวน ๘ คน และคณะสตรีจาก Yunnan Women’s federation จำนวน ๖ คน และในการประชุมยังพูดถึงวาระการคัดสรรรับรางวัลสตรีดีเด่นของประเทศอาเซียน+๑