สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการการประกวด "การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี" เนื่องในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณรชต กุลกำม์ธร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานคณะกรรมการจัดโครงการการประกวดฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ การประกวด "การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี" เนื่องในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย คุณจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล คุณกัลยา ไวยานนท์ ประธานร่วมคัดเลือกโครงการ คุณธีระ ฉันทะสวัสดิ์ คุณดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ คุณปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี คุณกมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ กรรมการคัดเลือกโครงการ คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณศศิกร หงสกุล กรรมการโครงการ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการและเลขานุการโครงการ

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการการประกวด “การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี” เนื่องในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการประชุมพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด ทั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทชุดทำงาน จำนวน ๓๙ ผลงาน คัดเลือกเหลือ ๒๐ ผลงาน และประเภทชุดราตรี จำนวน ๖๒ ผลงาน คัดเลือกเหลือ ๒๐ ผลงาน โดยมีรายนามผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกดังนี้      

ประเภทชุดทำงาน  

 1. นายฉัตรนุพล        เครือจันทร์                
 2. นายรัฐพล            ทวีศรี
 3. นายประกาศิต       แก้วรากมุข
 4. นายอณุวัฒน์         จิตอินดา
 5. นายรักษิต            ชื่นตา
 6. นางสาวณัฐธิดา      พละศักดิ์
 7. นางสาวนันทิยา      ณ หนองคาย
 8. นายปริทรรศน์       โอษะคลัง
 9. นายเอกภาค          มิ่งมิตร
 10. นายประกฤษฎิ์       ไชยเพ็ชร
 11. นายกวินทร์ศิตา      ถึงปัดชา
 12. นายกฤษฎาพงษ์     คนึงสุข
 13. นายภานุพงศ์          คำดี
 14. นายธเนศ              แสนใหม่
 15. นายกฤติธี             ยอดมีกลิ่น
 16. นางอุบล               รักรู้
 17. นายอนุรักษ์           ใจดี
 18. นายภูมินทร์           บุญมาธรรม
 19. นายยงค์ยศ            ภูแข็ง
 20. นายชีวุฒิ              ชอบด้วยไก

ประเภทชุดราตรี 

 1. นายจุฑา              บุญรอด
 2. นายอัศไนย            แพหิรัญ
 3. นางสาวกชกานต์      รังแก้ว
 4. นายรัฐพล             ทวีศรี
 5. นางสาวปาลญา       ชาญจิรกิตติ
 6. นายพีรพงษ์           ไชยบุรี
 7. นายกิตติพันธ์         วัชชพันธ์
 8. นายญาณเศรษฐ      อัฏฏะวัชระ
 9. นายธเนศ              แสนใหม่
 10. นายตันติกร            มณีสุข
 11. นางสาวณัฐธิดา       พละศักดิ์
 12. นายอาริศ             เจ๊ะหวาง
 13. นายภานุวัฒน์         บัวเรือง
 14. นายชัชฤทธิ์            โตศักดิ์ศรี
 15. นางสาวนันทิยา       ณ หนองคาย
 16. นางสาวพรกมล       กรีถาวร
 17. นายกฤติธี             ยอดมีกลิ่น
 18. นางสาวนภัสสร       แซ่ยาง
 19. MISS JIA              PENG
 20. นายกฤษฎาพงษ์      คนึงสุข