๗๒๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา ขานรับนโนบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องคนไทยและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกันทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นางมุกดาธิษณ์ ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยาและคณะกรรมการของทั้ง ๒ สมาคม ได้ร่วมกัน ช่วยเหลือใช้ปลดหนี้ให้สมาชิกกองทุนสตรีที่ประสบปัญหา ประกอบด้วย  ถูกตัดขา ตาเกือบบอด  ถูกตัดนิ้ว ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้  อีกทั้งยังมีหนี้สินที่ต้องชำระ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย  และสมาคมสตรีศรีอยุธยา จึงมีมติให้ความช่วยเหลือใช้หนี้แทนให้ ให้กับนางสาวรันทม ใหม่เอี่ยม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๐๓ บาท อ.มหาราช เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แบ่งปันความสุข ตามนโยบายของสภาสตรีแห่งชาติ

            นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย  และสมาคมสตรีศรีอยุธยา ได้รับข้อมูลว่านางสาวรันทม ใหม่เอี่ยม สมาชิกกองทุนสตรีประสบปัญหาร่างกายถูกตัดขา ตาเกือบบอด  ถูกตัดนิ้ว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ หาเงินมาใช้หนี้กองทุนสตรีได้ จึงลงมติร่วมกัน ทำความดี ให้ความช่วยเหลือปลดหนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์พ่อแม่พี่น้องประชาชน ตามนโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

 

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด