ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย และสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานภายใต้แนวความคิด “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น เพื่อยกย่องและประกาศความสามารถของสตรีไทยที่มีบทบาทต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็งที่จะเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

          การดำเนินงานครั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

          ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณสิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

ประธานร่วมอำนวยการจัดงาน

คุณพัชรี อารยะกุล ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

คุณณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คุณสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท์ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คุณจิระนันท์ ฟักพันธุ์ไผ่ ผู้แทนนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ

รองประธานอำนวยการจัดงาน

          คุณเบญจมาศ ปริญญาพล คุณวิภาศิริ มะกรสาร ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์

กรรมการอำนวยการจัดงาน

          คุณไปรยา บุญมี คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา ตันสุหัช คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล คุณปภารัฐ ชูกลิ่น คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณอังคกุล ธรฤทธิ์ ผู้แทน พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ผู้แทน ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณ นารถฤดี จันทร์วงค์ ผู้แทน พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล

          คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันสตรีไทย

ประธานร่วมดำเนินงาน

คุณศิริพร โรจนสุกาญจน์ ผู้แทน คุณวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คุณณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

คุณสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท์ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

คุณจิระนันท์ ฟักพันธุ์ไผ่ ผู้แทน นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ผู้แทน นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

คณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน

คณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น

คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธาน                        คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานร่วม

คณะกรรมการคัดสรรสตรีอาเซียน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน

คณะกรรมการกลั่นกรองสตรีไทยดีเด่น

คุณวิภาศิริ มะกรสาร ประธาน

คณะกรรมการตรวจรับเอกสาร

คุณอภิชฏา ทองรักษ์ ผู้แทน พลโทหญิง ประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง ประธาน

คณะกรรมการคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น

คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ผู้แทน ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธาน  คุณศรีวรรณ สายฟ้า ประธานร่วม

คณะกรรมการตัดสินประกวดเรียงความ

คุณสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท์ ผู้แทน คุณชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ประธาน

 คุณวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล ประธานร่วม

คณะกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง

คุณอังคกุล ธรฤทธิ์ ผู้แทน พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง

ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน

คุณไปรยา บุญมี ประธาน                              คุณจิระนันท์ ฟักพันธุ์ไผ่ ประธานร่วม

ฝ่ายพิธีการ

          คุณวิภาศิริ มะกรสาร ประธาน                         คุณวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล ประธานร่วม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

          คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธาน

ฝ่ายปฏิคม

          คุณ นารถฤดี จันทร์วงค์ ผู้แทน พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ประธาน

ฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตรและวิดีทัศน์      

          ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ประธาน

ฝ่ายจัดนิทรรศการ

          ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ ประธาน

ฝ่ายจัดเลี้ยงและสวัสดิการ

          คุณมนวิภา ประชัญคดี ประธาน

ฝ่ายจัดหารายได้

ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ ประธาน

ฝ่ายกิจกรรม และประสานงานองค์กรสมาชิก

คุณเบญจมาศ ปริญญาพล ประธาน                   คุณจรรยา เฮงตระกูล ประธานร่วม

          สำหรับการจัดงานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่
หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

          โดยเนื้อหาการประชุมได้กล่าวถึง การเตรียมการจัดงานจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ที่จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔- ๑๐ และวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

๑. โครงการคัดเลือก และเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

๒. โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ มีกิจกรรมย่อยดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมที่ ๒ เยาวสตรีจิตอาสา “มีผลงานจิตอาสาโดดเด่นหรือผู้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศ”

กิจกรรมที่ ๓ เยาวสตรีสืบสานวรรณกรรมไทย “การประกวดเรียงความเกี่ยวกับแม่”

กิจกรรมที่ ๔ เยาวสตรีสืบสานเพลงไทย “การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่”

๓. โครงการ สุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค มีกิจกรรมย่อยดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การประกวดผ้าทอไทยผืนงาม (ประกวดผ้าไหมและผ้าฝ้าย)

กิจกรรมที่ ๒ การประกวดผ้าทอเยาวชน (ประกวดผ้าไหม)

๔. โครงการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี

๕. โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน

และการเตรียมการจัดงานแถลงข่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙