๗๒๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เพื่อสานต่อพระราชปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ  สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เพื่อสานต่อพระราชปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจำเป็น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ด

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด