๗๑๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการ  ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด