สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมพร้อมจัดโครงการประกวด "การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณรชต กุลกำม์ธร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานคณะกรรมการจัดโครงการการประกวด "การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี" เนื่องในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นประธานการประชุมโดยมีคณะกรรมการจากสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการภายนอก รวมถึงที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คุณไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นที่ปรึกษาโครงการ คุณพนิดา ชอบวณิชชา ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการและกรรมการตัดสิน คุณดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณปัทมาวดี วรรณวุฒิพงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารแฟชั่นรีวิว คุณพุทธชาด ลีปายะคุณ ผู้แทนคุณอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหมประธานร่วมโครงการ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณนารถฤดี จันทร์วงค์ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา คุณศศิกร หงสกุล กรรมการโครงการ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นกรรมการและเลขานุการโครงการ คุณปราณี ชุ้นพ้ง ผู้แทนคุณกัลยา ไวยานนท์ ประธานร่วมคัดเลือกโครงการ คุณธีระ ฉันทะสวัสดิ์ คุณดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ กรรมการคัดเลือกโครงการ คุณนงค์นาฎ โอสายไทย ผศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข กรรมการตัดสินโครงการ ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

          สำหรับการจัดงานประชุมคณะกรรมการโครงการการประกวด “การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี” เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          สืบเนื่องจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” เนื่องในวาระเฉลิมฉลองวันสตรีไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการการประกวด "การออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี" เพื่อพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ โดยใช้ผ้าไหม ที่ถือเป็นราชินีแห่งสิ่งทอ แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงอัตลักษณ์ในชีวิตประจำวันผ่านศิลปะการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย โดยมีรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) การประกาศผลการพิจารณาตัดสินและรับรางวัล จะประกาศและรับรางวัลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับโล่พระราชทาน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนเงินรางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จะได้รับจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมกับผู้ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ  ห้องจูปิเตอร์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑๐๐๘๑ ในวันและเวลาราชการ

          ทั้งนี้ มติที่ประชุมของวันนี้คณะกรรมการได้กำหนดให้ขยายเวลาการปิดรับผลงาน จากวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็น วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. และประกาศผลรอบแรกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองกับคณะกรรมการตัดสินในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          สภาสตรีแห่งชาติฯ มีความมุ่งมั่นในการสืบทอดการผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้ยั่งยืน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงนวัตกรรมการออกแบบตัดเย็บผ้าไหมเพื่อสวมใส่แสดงความงดงามอันเป็น การเชิดชูวัฒนธรรมไทย ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าวต่อไป