๗๑๔. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนองค์กรสมาชิกในจังหวัดอุดรธานี
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และคระกรรมการของ ๓ สมาคม ร่วมกัน ต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ  นมัสการ พระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ ตุ๋ย) ณ วัดนิมิตโพธิญาณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด