๗๑๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยผู้แทนกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายต่างประเทศ และองค์กรสมาชิกร่วมกับ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดทำอาหารกล่อง ตามโครงการ “ปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙” ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.) พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯประกอบด้วย ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมมการอำนวยการ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ  นางจงชนก  พัชรประภากร กรรมการบริหาร นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานฝ่ายต่างประเทศ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.).ดร.มนวิภา ประชัญคดี ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.)รองประธานฝ่ายต่างประเทศ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.).และนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมซอนต้าประเทศไทย รองประธานฝ่ายต่างประเทศ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.). และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเดินทางไป จัดทำอาหารกล่องปรุงใหม่ จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง  ตาม โครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙ ” น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๔   จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน และ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมอบอาหารกล่องปรุงสุกใหม่ วันละ ๑,๒๐๐ กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.) ได้ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และ นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานฝ่ายต่างประเทศ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.)  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท    นางมนวิภา ประชัญคดี รองประธานฝ่ายต่างประเทศ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.) และนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท   นางจงชนก  พัชรประภากร กรรมการบริหาร  ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.)  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท  ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ สมาคมซอนต้าประเทศไทย  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

ภาพ/ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

วันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.) พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯประกอบด้วย ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมมการอำนวยการ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ  นางจงชนก  พัชรประภากร กรรมการบริหาร นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานฝ่ายต่างประเทศ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.).ดร.มนวิภา ประชัญคดี ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.)รองประธานฝ่ายต่างประเทศ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.).และนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมซอนต้าประเทศไทย รองประธานฝ่ายต่างประเทศ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.). และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเดินทางไป จัดทำอาหารกล่องปรุงใหม่ จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง  ตาม โครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙ ” น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๔   จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน และ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมอบอาหารกล่องปรุงสุกใหม่ วันละ ๑,๒๐๐ กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.) ได้ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และ นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธานฝ่ายต่างประเทศ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.)  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท    นางมนวิภา ประชัญคดี รองประธานฝ่ายต่างประเทศ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.) และนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท   นางจงชนก  พัชรประภากร กรรมการบริหาร  ( สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔.)  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท  ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ สมาคมซอนต้าประเทศไทย  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

ภาพ/ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

 

ดาวน์โหลด