๖๙๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี และคณะ เดิน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก ทั้ง ๓ สมาคม เดินทางไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

 เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด