ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานกาชาดของ สภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๕๙
๐๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม –  ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ของสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมีสดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้น

          ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จึงจัด “งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๕๙ (Thank you Party)” ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย

ที่ปรีกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ

คุณเยาวเรศ ชินวัตร

ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

คุณจรรยา เฮงตระกูล และคุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์

คณะกรรมการอำนวยการ

คุณรชต กุลกำม์ธร เหรัญญิก ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณศรีพรรณ สายฟ้า

คณะกรรมการบริหาร

พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง รองประธานคณะกรรมการบริหาร

คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ คุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ กรรมการ

คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์ ประธานฝ่ายสาราณียกร

คุณชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ

คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสถานที่ คุณธัญมณ เจริญรุ่งศิริ คุณกัณตนา ตันพิพัฒน์

คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร กรรมการ

คุณภัทริน ภีมะสิริ กรรมการฝ่ายเลขาธิการ

พลตรีหญิง นงพงา ข่มไพรี กรรมการฝ่ายบรรณารักษ์

คุณภคมน คุนัชญ์ธาดา คุณณัฏฐปภาณ จันทร์ละมูล คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

คุณชลิดา อนันตสัมพันธ์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ

คณะกรรมการสมาชิกสมทบ

คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธาน    คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธาน

คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช               คุณพันธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์

คุณปิยดา นราดุลย์                  คุณประภา กิจจะนะ               

รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ               คุณอังคกุล ธรฤทธิ์                 

คุณวรรณิดา วัยโรจนวงศ์           คุณยุพดี สิริรัชต์กุล

คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี              คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์

คุณสมศรี อินทศักดิ์อุบล            พลตรีหญิง นงพงา ข่มไพรี

คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล            คุณจันทนา ดำเนินพิริยะกุล

คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย         คุณพัชนี เธียรธวัช

คุณกรองทอง ภู่สมบุญ

องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ

คุณยุพดี สิริรัชต์กุล อุปนายก สมาคมสตรีไทยคาทอลิค

คุณกุศลินี  วิเศษสรรพ์ ประธานศิษย์เก่าสายปัญญาสมาคม คุณวราภรณ์ แพทย์รังษี คุณดลจิตต์ ถาวรศักดิ์   

พันเอกหญิงพิศมัย ม้ายอุเทศ กรรมการ

ดร.สุรภา รอดเดช กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ คุณยุวดี เตรัตนชัย คุณสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี
คุณนิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง กรรมการสมาคมหอการค้าไทย-จีน ฝ่ายสตรี

ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี นายกสมาคม คุณวารุณี ธรวรานิช เหรัญญิก สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา

พันเอกหญิง อัญพร หิญชีระนันท์ นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณลาวัลย์ แซ่ตั้ง นายกสมาคม คุณณัญยา รัตนโสภิตกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา

คุณกาญจนา เติมประยูร และคุณสุจิตรา ชมราศรี ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูอุปถัมภ์

          ทั้งนี้ ดร.วันดี ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกฝ่าย ตลอดจนองค์กรสมาชิก ๒๐๓ องค์กร ที่ช่วยดำเนินการและสนับสนุนรางวัลจนกิจกรรมประสบความสำเร็จ และขอบคุณประชาชนที่เข้าเยี่ยมร้านของ สภาสตรีแห่งชาติฯ อย่างหนาแน่นตลอด ๙ วัน ๙ คืน ทั้งยังได้สนับสนุนร่วมทำบุญกับสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำทูลเกล้าฯ ถวายแด่องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป