สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คุณกรแก้ว  วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คุณณิภารัตน์ เลิศอริยกฤต กรรมการและเลขานุการ คุณสุณี ตั้งในคุณธรรม คุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ คุณสุกัญญา จงจิตรนันท์ คุณภัทรพร สันตธาดาพร กรรมการ คุณพิชญา วงศ์ปิยะกุล คุณโรจนา มโนบูรชัยเลิศ เภสัชกรหญิงสุภัค ภัทรธีรกุล คุณวัชรินทร์ อัศววัลลภ คุณกรรณิการ์ สุคนธมาน ช่วยสุข คุณจิตรา นุชมี คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี คุณกัญสิตา สวัสดี คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ คุณมรกต ณ เชียงใหม่ คุณสุจินดา ชุณหชาคร คุณวรวัฒนา ตีระพงศ์ไพบูลย์ คุณอรวรรณ ผานิดกุลวัฒน์ อนุกรรมการ

          สำหรับการจัดงานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

          โดยเนื้อหาการประชุมได้กล่าวถึง  การเตรียมงานโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน" เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย  จักการใช้บัญชีสำหรับสร้างวินัยการออมให้ตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรากฐานการเงินที่มั่นคงในอนาคต  รู้จักการจดบันทึกบัญชี รับ – จ่าย ครัวเรือน  และใช้ข้อมูลบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด  และประหยัด นำไปสู่การออมเงินไว้ในยามฉุกเฉิน  ให้เด็ก เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน อันจะนำไปสู่วางแผนการเงิน  และเพื่อเป็นการเตือนสติในการจับจ่ายใช้สอย ไม่ให้จ่ายเงินเกินตัว ลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือยต่าง ๆ  จะทำให้เกิดความผาสุกต่อครอบครัว   ชุมชน   และจะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง จะจัดอบรมให้กับนักเรียนในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ -  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนคลองเตยวิทยา
          สำหรับการเตรียมงานโครงการสัมมนาเรื่อง "อาหาร สมุนไพร สร้างสุข"  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ สมุนไพรไทยเป็นยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างปลอดภัย ให้มีผลดีต่อสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้มากขึ้น การที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพและคุณภาพงาน กำหนดจัดอบรมวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะจัดขึ้น ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต  กรุงเทพฯ