๖๗๒. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบอาหารสำเร็จรูป พร้อมน้ำดื่ม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจสงกรานต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ จุด ในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔     เวลา ๑๐.๐๐ น.     นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก  นำ อาหารแห้งสำเร็จรูป และน้ำเปล่า พร้อมด้วยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ไปมอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ จุด ในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔  ประกอบด้วยจุดที่หนึ่ง ที่ศาลากลางหลังใหม่ จุดที่สอง  ที่ซอยท่าสินค้า จุดที่สาม ที่จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจอำเภอยางตลาด

 

             นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่า สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ และกรรมการ มีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำจุด ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง ในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการป้องกันโควิด-๑๙ เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดที่จะมีผู้คนเดินทางไป - กลับสู่ภูมิลำเนาจำนวนมาก

ในนามสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  ขอให้ ทุกท่านมีส่วนร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์ การแพร่เชื้อโควิด-๑๙  โดยอย่าลืมดูแลตนเอง อยู่กับบ้านให้มากที่สุด  ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (DMHTT)   อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  ให้กลับมาสู่สภาวะปกติเร็วที่สุด

 

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด