สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์  ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีผู้ร่วมประชุมดังนี้ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณจรรยา เฮงตระกูล รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ คุณประภา กิจจะนะ คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ คุณนภาพร อภัยวงศ์ คุณยุพดี สิริรัชต์กุล คุณสุนันทา หาอุปละ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี คุณสุกัญญา นิยมมาลัย คุณมัจฉรี โอสถานนท์ คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล และคุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการ คุณกรองทอง ภู่สมบุญ คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา คุณสุพัตรา ลักษณสมพงศ์ คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข คุณเจียมจิต เผือกศรี รศ.วนิดา สิทธิรณฤทธิ์ คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ คุณกนกพร สินชัยรัตน์ คุณอรอุษา ชินะโยธิน คุณภัคชลี จิราวุฒิ คุณฉลวย เลขาพันธ์ คุณจินตนา จริวัฒนศิรินนท์ และคุณณฐพรรณ อำไพ สมาชิกสมทบ เข้าร่วมประชุม

         สำหรับการจัดงานประชุมคณะกรรมการสมาชิกสมทบครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

         โดยเนื้อหาการประชุมได้กล่าวถึง สรุปการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ สรุปการจัด “งานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ๒๕๕๙ และการเตรียมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙