๖๖๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท
๐๗ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ  ประกอบด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

นางสมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นาง พรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   นางจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 

https://youtu.be/Hpo9dW3nAl4

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด