๖๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
๐๑ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐  น. พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่า และมีนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สมทบเข้าเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และ ดร.วันดี กุญชรยางคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิกเข้าร่วมพิธี ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

ภาพข่าว :  ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

 

ดาวน์โหลด