๖๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมโครง เสวานา (โต้วาที) “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส VS ไม่จดทะเบียน จัดโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่  ๒๖   เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐  น.นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ  เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส  โดยมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯเป็นผู้แทน  จากสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับหน่วยงานสตรี ทั้งภาครัฐและเอกชน  วิทยากร รวมถึง เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุภัทรา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยฯ  กรุงเทพฯ

            สำหรับรายการเสวนาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส แบ่งเป็น ๒ ช่วง เวลาดังนี้

             ภาคเช้า นางสุทธินี เมธีประภา  นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ และ นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสวนาฯผู้ทรงวุฒิภาคราชการ และภาคเอกชน  บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมครอบครัวให้เข็มแข็ง” และจัดให้มีการอภิปราย เรื่อง“ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน : สมรส VS ไม่จดทะเบียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

            ภาคบ่าย เป็นการเปิดเวที วิเคราะห์คดีกรณีศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชนด้านคดีครอบครัว และแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อเสีย  สามารถสรุปโครงการเสวานาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส VS ไม่จดทะเบียนพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไ ด้  ซึ่งจากการจัดเสวนา  ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้หลายภาคส่วน เข้าใจระบบครอบครัวมากขึ้น  สำหรับประเด็น กรณีจดทะเบียน : สมรส VS ไม่จดทะเบียนสมรส ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกระตุ้น ดูและสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิ และใช้สิทธิได้   การเสวนาในหัวข้อดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้หลายภาคส่วน ตระหนักในความสำคัญของระบบครอบครัวและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยฯ จะรายงานผลการประชุมของการจัดเสวนา นำเสนอภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป

  

 

ภาพ/ข่าว :   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด