๖๖๐. กรมการพัฒนาชุมชน โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้สภาสตรีแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้แจ้งในที่ประชุม กรมการพัฒนาชุมชน  ได้โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้สภาสตรีแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ ได้เรียนเชิญ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ฯ  และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย  คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร รับมอบรถยนต์ดังกล่าวและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

           

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด