๖๕๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินสนับสนุน ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้ นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้ นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ นักศึกษาปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๖,๗๐๐ บาท  ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ฯ  และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ประกอบด้วย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า  นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และ  อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ    และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล และคณะกรรมการบริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว  ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

            สืบเนื่องจาก นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ นักศึกษาปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนหน้านี้ เลี้ยงดูตัวเองเนื่องจากบิดาเสียชีวิตแล้ว มารดาไม่สามารถติดต่อกันได้ จนกระทั่งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ /ขายของออนไลน์ ได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อจ่ายค่าเทอม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร จึงลงมติสนับสนุน ให้สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินให้นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ          

ดาวน์โหลด