สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการบริหาร คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์ ประธานฝ่ายสาราณียกร  คุณอภิชฎา ทองรักษ์ ประธานฝ่ายบรรณรักษ์ คุณชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสถานที่ คุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ คุณภัทรพร สันตธาดาพร คุณสุกัญญา จงจิตรนันท์ คุณณิภารัตน์ เลิศอริยกฤต กรรมการฝ่ายวิชาการ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการฝ่ายปฏิคม คุณธัญมณ เจริญรุ่งศิริ และคุณทศพร บุญลือ กรรมการฝ่ายสถานที่ คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา กรรมการฝ่ายเหรัญญิก คุณกัลยกร พานิชวรพันธ์ อนุกรรมการฝ่ายบรรณรักษ์

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

          โดยเนื้อหาการประชุมได้กล่าวถึงสรุปการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ สรุปการจัด “งานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ๒๕๕๙ และการเตรียมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙