ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีฯ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณรชต กุลกำม์ธร เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา ตันสุหัช คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล คุณปภารัฐ ชูกลิ่น กรรมการอำนวยการ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ 

สำหรับการจัดงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

         โดยเนื้อหาการประชุมได้กล่าวถึง สรุปการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ สรุปการจัด “งานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ๒๕๕๙ สรุปการเดินทางไปเยือนสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (All-China Women’s Federation) เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฝึกอาชีพทั้งร่วมสานสัมพันธ์ ๒ องค์กร พร้อมได้เชิญสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (All-China Women’s Federation) เข้าร่วมงานวันสตรีไทย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งการเตรียมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙