๖๔๐. สามองค์กรหลัก สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจับมือสร้างร้านกาแฟ ปัญญาคาเฟ่ เป็นสถานที่ฝึกฝนอาชีพ สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้เยาวชน   ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

และในโอกาสนี้ สามองค์กรหลัก สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี  ประกอบด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี  ได้ร่วมกันสมทบสร้างร้านกาแฟร้านปัญญาคาเฟ่  เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับเด็กๆที่ศูนย์ฯให้กับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท  และ คุณพรวิไล แสนประเสริฐ  ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  ร่วมสนับสนุน เพิ่มอีก เป็นจำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเงินสมทบสร้างร้านกาแฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐ บาท โดยมี นายกฤษณา ธีระวุฒิ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

 

รายงานภาพข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว:  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด