สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (All-China Women’s Federation) เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฝึกอาชีพทั้งร่วมสานสัมพันธ์ 2 องค์กร
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

         เมื่อวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ฝ่ายต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานกิจการสตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสภาสตรีฯ ของ 2 ประเทศ โดยมี Madam Meng Xiaosi รองประธานสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน ให้การต้อนรับ มีรายละเอียดดังนี้

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ฝ่ายต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสตรีแห่งประเทศจีน โดยตกลงร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสตรีแห่งประเทศจีน กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งสถาบันขงจื้อ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และ การทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้สตรีและเด็กในประเทศไทย โดยมี Prof.Dr. Liu Meng รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสตรีแห่งประเทศจีน ให้การต้อนรับ

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ฝ่ายต่างประเทศ และคณะสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (All-China Women’s Federation) นำโดย Madam Meng Xiaosi รองประธาน Madam Mu Hong ผู้อำนวยการทั่วไปแผนกต่างประเทศ Madam Zhang Guang Yun ผู้อำนวยการแผนกอาเซียน Mr. Li Jun ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่างประเทศ Miss Zhang Zhen เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ Miss Yin Huanyu เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ประสานงานแผนกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ ฝ่ายสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน ณ โรงแรม Beijing Jianguo Garden

             ภายใต้การประชุมครั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ได้นำเสนอข้อมูลองค์กรและกิจกรรมของสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา อาทิ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จัดกิจกรรมตามรอยผ้าไทยลมหายใจแม่ของแผ่นดิน การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์ มูลนิธิพระดาบสที่ได้รับสนับสนุนจากสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน เป็นต้น การส่งเสริมความร่วมมือจัดกิจกรรมระหว่างกัน เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพของสตรี การศึกษาของเด็กและเยาวชน และเชิญชวนร่วมกันขับเคลื่อนพลังสตรีในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

            ทั้งนี้สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ.๑๙๔๙) เป็นองค์การจัดตั้งมวลชนที่ประกอบด้วยสตรีของชนชาติต่างๆ ที่เป็นกรรมกร พนักงาน ชาวนา ปัญญาชน และผู้ใช้แรงงานอื่นๆ ที่รักชาติ สนับสนุนสังคมนิยม และสนับสนุนความเป็นเอกภาพของปิตุภูมิ ภาระหน้าที่หลักของสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน คือ เป็นตัวแทนและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย

เวลา ๑๔.๐๐ น. จากนั้นคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์กิจกรรมสตรีและ เด็กเขตไห่เตี้ยน ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่หลากหลายและครบวงจร ประกอบไปด้วย ฝึกทำอาหาร ฝึกการเป็นนางแบบ ฝึกชงชา ฝึกการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม ฝึกทำงานศิลปะ ฝึกวาดภาพ ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้า ฝึกทำอาหาร เป็นต้น โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก Madam Che wei xin ประธานสหพันธ์สตรีเขตไห่เตี้ยน และ Mr. Zhang hao ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมสตรีและเด็กเขตไห่เตี้ยน ทั้งนี้ ดร.วันดี ได้รับเกียรติจาก เหล่าซือ Guo wen song วาดภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วย

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๓๐ น. สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนนำคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตรีและเด็กแห่งประเทศจีน ให้การต้อนรับโดย Prof. Yang Yuan ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สตรีและเด็กแห่งประเทศจีน

          พิพิธภัณฑ์สตรีและเด็กแห่งประเทศจีน เป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐในระดับประเทศมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็ก จึงเป็นที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้หญิงจีนที่มีผลงานโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และความสำเร็จของจีนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ยังเป็นสื่อกลางในการขยายการสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างผู้หญิงและเด็กในชุมชนระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบพาโนรามาในกิจกรรมทางสังคมและชีวิตครอบครัวของผู้หญิงจีนและเด็ก ครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องของเศรษฐกิจ การเมืองกิจการทหาร วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขาภิบาลและการกีฬาที่ผ่านมา ๕,๐๐๐ ปี การดำรงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสถานะของประเพณีวัฒนธรรมตัวเลขที่โดดเด่นและมีส่วนร่วมทางสังคม พิพิธภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นฐานข้อมูลทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กและวิวัฒนาการตลอดจนประวัติศาสตร์ในครอบครัวจีน ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สง่างาม เพดานโค้งเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนและความมีเสน่ห์หญิง

เวลา ๒๐.๓๐ น. คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปยังเมืองกวางเจา เพื่อร่วมรับประทานอาหารงานเลี้ยงต้อนรับโดย Madam Liu Lanni รองประธานสหพันธ์สตรีมณฑลกวางตุ้ง ณ เมืองกวางเจา

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๐๐ น. สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนนำคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ไปเยี่ยมชมศาลเจ้าจู่เมี่ยวและศูนย์การค้าซินเทียนตี้ ณ เมืองโฝซาน

ศาลเจ้าจู่เมี่ยว เป็นวัดลัทธิเต๋า สร้างเมื่อ ค.ศ. ๑๐๗๘-๑๐๘๕ ต่อมาในช่วงปลายราชวงศ์หยวนถูกทำลายเสียหายมาก จึงบูรณะใหม่ใน ค.ศ. ๑๓๗๒  สมัยราชวงศ์หมิง หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้ปกครองประเทศแล้ว ได้บูรณะกันอีกหลายครั้ง เหตุที่เรียกว่าจู่เมี่ยวเพราะเป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้คำว่า จู่ หมายถึง บรรรพบุรุษ ศาลตั้งอยู่ในสวนมีประตูชั้นนอกภายในเป็นลานกว้างใหญ่มีหินสลักเป็นรูปงานที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ คือ การทอผ้า การถลุงเหล็กเครื่องปั้นดินเผา เป็นการสลักอย่างสมัยใหม่ เหตุที่เรียกชื่อเมืองนี้ว่า โฝซาน แปลว่า ภูเขาพระพุทธเจ้า

เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงที่เมืองโฝซาน ต้อนรับโดย Mr.Yang Xiaoguang รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เมืองโฝซาน Madam Liu Lanni รองประธานสหพันธ์มณฑลกวางตุ้ง และ Madam Zeng Ying ประธานสหพันธ์สตรีเมืองโฝซาน

เวลา ๑๔.๐๐ น. จากนั้นคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ศึกษาดูงานที่บริษัทผลิตกระเบื้องต้าถาง ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ณ เมืองโฝซาน โดยมี Mr. Tan Jia และ Miss Fan Anqi เจ้าของกิจการบริษัท DATONPOTTERY ให้การต้อนรับ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๙.๐๐ น. สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนนำคณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการสตรีตลาดทรัพยากรแรงงานเมืองกวางเจาเยี่ยมชม “จูเจียงซินเฉิง”

          “จูเจียงซินเฉิง” คือเขต CBD (Central Business District) หรือเขตศูนย์กลางทางธุรกิจของนครกวางโจว ตั้งอยู่ที่เมืองใหม่จูเจียง หรือที่เรียกตามภาษาจีนกลางว่า “จูเจียงซินเฉิง” โดยจะพัฒนาให้สามารถเทียบชั้นได้กับเขตผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้ เขตเซ็นทรัลของเมืองฮ่องกง และเมืองแมนฮัตตั้นของสหรัฐอเมริกา

          การเดินทางประชุมและศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จากสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้นับว่า เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาสตรีแห่งชาติฯ และสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ได้มีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ตลอดทั้งการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกยุคปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถสร้างบทบาทที่ดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วย