๖๓๖. สภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวน องค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย เสนอผลงานบุคคล และองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย สภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสนอผลงานเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  ตามประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปื ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ สาชา โดยแบ่งเป็น ๔ ปะเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่ชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

 

            สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย หรือประชาชนทั่วไป นำเสนอผลงาน หรือประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน  ทั้งนี้ผู้สนใจ ท่านสามารถดาวน์โหลด การประกาศแบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th โดยขอให้เจ้าของผลงานศึกษารายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์ฯ พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน การส่งผลงานต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน หรือ องค์กร ของท่านด้วย

 การส่งผลงาน สามารถดำเนินการได้   ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มษายน ๒๕๖๔   ดังนี้

ส่งด้วยตนเอง ที่กลุ่มการพัฒนาศักภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว ชั้น ๑ อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ ๒๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเท กรุงเทพๆ ๑๐๔๐๐ ในวัน และเวลาราชการ

ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้า  กรมกิจการเด็กและยาวชน เลขที่ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (การสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ) โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามโดยตรงที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๒๕ และ ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๓ โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๒๕

 

ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ www.dcy. go.th

เรียบเรียงข้อมูล :ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ