๖๓๒. สามสมาคมสตรีอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุม พิจารณาสตรีต้นแบบของครอบครัว ที่ทำดีเพื่อสังคม ประจำจังหวัดอุดรธานี ส่งเข้าคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสตรีไทยดีเด่น และแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับประเทศ
๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของ ๓ องค์กร  ให้เกียรติเป็นประธานการพิจารณาคัดเลือก สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นต้นแบบสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับปะเทศ  ในการทุ่มเทเสียสละ ทำความดี นอกเหนือจากภารกิจในความรับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงคัดเลือกสตรีประเภทต้นแบบแม่ผู้เลี้ยงดูบุตร ด้วยความรักและเอาใจใส่ ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษา สามารถรับใช้ชาติ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม   ประจำจังหวัดอุดรธานี ส่งเข้าคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔  และแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับประเทศ โดยมีนางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมทั้งเลขาของทั้ง ๓ องค์กร  นำเสนอรายชื่อสตรีที่มีคุณสมบัติแหมาะสม ร่วมกัน ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเจริญโฮเต็ล

 

 

นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากท่านดาวศิริ อยู่ประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาฯ ของทั้ง ๓ สมาคม เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี  โดยท่านได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจ การทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของทั้ง ๓ สมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักและสามัคคี เป็นต้นแบบที่ดี ในการช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดผลประโยชน์เป็นทวีคูณแก่ส่วนรวม

 

 

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด