สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธานใน“วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2558”
๐๔ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องใน "วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2558" กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "พลังสามัคคี พลังสตรี พลังแผ่นดิน" เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สตรีไทย เพื่อให้สตรีไทยทุกคนรับรู้และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสตรีไทยจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

ในปี พ.ศ. 2558 มีสตรีไทยดีเด่นที่ได้รับรางวัลประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น จำนวน 134 ท่าน และมีเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 25 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ  เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

นอกจากนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ยังได้กล่าวนำถวาย สัตย์ปฏิญาณในการมุ่งมั่นทำความดี และสมเด็จพระเทพฯ ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2558” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติและสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ นิทรรศการบทบาทสตรีไทยในยุคเปลี่ยนผ่านตลอดจน นิทรรศการการแสดงประวัติวันสตรีไทย ฯลฯ