สตรีไทยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
งานวันสตรีไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖