• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม IMPACT เมืองทองธานี
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวนจาก นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมาลัยข้อพระกรจาก นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่าง ๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และภาคีเครือข่าย