สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)  จัด “พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบเป็นประธานจัดงาน เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีมาแต่ช้านาน อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณของผู้อาวุโสที่ได้ให้ความเมตตาต่อสภาสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือองค์กรสมาชิก เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความยั่งยืน สง่างาม มาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ในงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำปี ๒๕๕๙มีผู้อาวุโส ให้เกียรติมาร่วมงาน ดังนี้

๑. ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑.๑ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๑.๒ คุณยุวดี นิ่มสมบุญ   ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๑.๓ คุณเยาวเรศ ชินวัตร   นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ

๒. ผู้อาวุโส

๒.๑ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพฯ

๒.๒ ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี   รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่๑

๒.๓ คุณบำเพ็ญ จินดารัตน์ พลละคร    อดีตรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ และ อดีตประธานสมาชิกสมทบ

๒.๔ คุณกรองทอง ภู่สมบุญ   อดีตกรรมการอำนวยการ

๒.๕ คุณเดือนฉาย คอมันตร์   กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๒.๖ ภญ.ขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร          กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ

๒.๗ ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์  ยุกตะนันทน์ อดีตกรรมการอำนวยการ

๒.๘ คุณศรีวัฒนา ธีระเผ่าพงษ์  นายกสมาคมสตรีชาวนาไทย และอดีตกรรมการอำนวยการและประธานบริหาร

๒.๙ คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์  รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่๒                                                                 

๒.๑๐ คุณประภา กาญจนาคม   สมาชิกสมทบ

๒.๑๑ ผศ.จรูญศรี พลเวียง  สมาชิกสมทบ

๒.๑๒ คุณอุไรวรรณ เกียรติศรีธารา สมาชิกสมทบ

๒.๑๓ คุณยุพา เจียรกุล  สมาชิกสมทบ

๒.๑๔ คุณยุพา ภูริชานนท์  สมาชิกสมทบ

๒.๑๕ คุณถมยา บุตรโพธิ์ สมาชิกสมทบ

๒.๑๖ คุณเพ็ญศรี เคียงศิริ ที่ปรึกษาสมาคมนักแปล

๒.๑๗ คุณสุดารัตน์ นาคามดี  นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ

๒.๑๘ คุณทองใบ วัชระเรืองศรี  คุณแม่คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี

โดยมีกำหนดการจัดงานดังต่อไปนี้

๐๗.๐๐  น.     พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๐๗.๓๐  น.     พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน และภัตตาหารเพลนำกลับวัด เสร็จพิธี

๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

๐๙.๓๐ น.       ผู้อาวุโสเดินทางมาถึง

๐๙.๔๕ น.      เริ่มขบวนแห่พระพุทธรูป นำโดย ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และประธานสมาชิกสมทบ

๑๐.๐๐ น.        นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ  กล่าวรายงาน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน

เริ่มพิธีการ

  • กล่าวคำขอขมา นำโดย นางสาวจรรยา  เฮงตระกูล  ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
  • พิธีกรเชิญผู้อาวุโสรับมอบของที่ระลึก/ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวให้พร/ถ่ายภาพ
  • พิธีกรเชิญผู้อาวุโสนั่งตั่งรดน้ำ/พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
  • ชมการแสดง

 

๑๑.๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สังสรรค์  สนุกสนานตามอัธยาศัย

๑๔.๐๐ น.                  เสร็จพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 

 

“งานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยด้วยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยทุกท่านได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยอันสวยสดงดงาม