ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หลอดไฟฟ้าจาก บมจ. SPCG และอุปกรณ์การศึกษา ให้กับมูลนิธิพระดาบส
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ คณะกรรมการบริหาร และคุณสิริพงษ์  อรุณไพโรจน์ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ เครื่อง หลอดไฟฟ้าจากบมจ. SPCG และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ ให้กับ มูลนิธิพระดาบส โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุน ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการรับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนพระดาบส ณ ห้องประชุมพระดาบส ๒ ชั้น ๑ อาคารจาคานุสรณ์

ทั้งนี้โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้น เมื่อปี ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้น ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และประเทศชาติ โดยเมื่อปี ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน มีพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการและต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบส ตามกฎหมาย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา