ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานรณรงค์ฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุม
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประทานเข็ม "พุ่มเพชร" สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในฐานะประธานรณรงค์ฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ร่วมประชุมด้วย

          การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเฝ้าประธานมูลนิธิฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป และให้สมาชิกแต่ละจังหวัดมีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าเหล่านี้ คู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปี ๒๕๒๕ โดยได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า ๓๖ ปี ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ปีละประมาณ ๒,๐๙๙ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตลอด ๓๖ ปีที่ผ่านมา ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วกว่า ๒๙,๐๐๐ ทุน
เป็นเงินทุนกว่า ๒๒๓ ล้านบาท