ศาสตราจารย์ ดร. Meng Liu รองประธานมหาวิทยาลัยสตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านต้อนรับ
๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.Meng  Liu รองประธานมหาวิทยาลัยสตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณาจารย์ เข้าพบดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการและรักษาการประธานฝ่ายต่างประเทศ นางอรุณศรี  จงเจียมจิตต์ ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ นางศศิกร  หงสกุล ดร.ชลิดา  อนันตรัมพร นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี นางโสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร  สิมะกุลธร นางสรวณี  กู้ประเสริฐ นางสาวศรันย์ธร  ลิมปิษเฐียณ ดร.สุกัญญา  แซ่โก กรรมการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการศึกษาการพัฒนาศักยภาพสตรี และเด็กร่วมกัน ณ หอเกียรติภูมิ นายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณบ้านมนังคศิลาถนนหลานหลวง เขตดุสิต  กรุงเทพฯ

          ศาสตราจารย์ ดร.Meng  Liu ยังมีตำแหน่งอื่น เช่น เป็นรองประธานสมาคมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จีน, เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติการศึกษาของสตรีจีน และสมาชิกสังคมวิทยาสังคมจีนและสมาคมการศึกษาครอบครัวจีน  นอกจากนี้ศาสตราจารย์ ดร.Meng  Liu เป็นผู้พิจารณาบทความของ Critical Social Policy และ วารสาร China Social Work Research รวมทั้งเป็นวิทยากรเรื่องสตรีในการประชุมขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNICEF และธนาคารโลก เป็นต้น สำหรับงานวิจัยหลักเป็นเรื่องสตรีด้านความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตาย วัยชรา และการอพยพ  

          ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับรองประธานและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรกในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัย และในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติฯ และมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Women’s Leadership Training Program for Female Professionals from Higher Education Institution of “The Belt and Road” Countries ได้นำเสนอโครงการทุนฝึกอบรม ระยะสั้น 3 สัปดาห์ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี  ให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว อนึ่งสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ www.cwu.edu.cn