สภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๕ มกราคม ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ , คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์รศ.ดร. สมใจ วิชัยดิษฐ์, คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์, คุณนภาศิริ ผาสุกวนิช, คุณวิไลวรรณ ฟุ้งลดา, คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล, คุณมลิวัลย์ จาริยางกูร, คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ สมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓๕ รูป ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชีวิตด้วย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร