สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๕ มกราคม ๒๕๖๐

                  เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์รศ.ดร. สมใจ วิชัยดิษฐ์, คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์, คุณนภาศิริ ผาสุกวนิช, คุณวิไลวรรณ ฟุ้งลดา, คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล, คุณมลิวัลย์ จาริยางกูร, คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล, คุณพิชยา หอรุ่งเรือง กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วม พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งเพื่อสร้างความสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แจ่มใส เป็นศิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ