๘๕๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวด และประกาศผลมอบรางวัล ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓”
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชืกสภาสตรีแห่งชาติฯ  เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ  พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ -  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  โดยได้กำหนดกิจกรรม  ดังนี้

 

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในครั้งนี้ “โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

 

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย”  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัล ดังนี้

  ๑) การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฮอดวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

      ๒) การแข่งขันมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  “ กิจกรรมการแข่งขันประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest “ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่แสดงความสามารถ และถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ในการแข่งขันครั้งนี้  ได้มีการประกาศรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 

สำหรับกิจกรรมฯในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด 

 

 

รายงานข่าว :  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกาบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ