สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานประกวดสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานกรรมการตัดสิน พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด สุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค ระดับประเทศ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ได้ให้เกียรติเข้าร่วม เป็นสักขีพยานในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประกวดสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค เนื่องในโอกาสงานวันสตรีไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพี่อสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาด้านการผลิตผ้าไทย โดยกำหนดให้มีการประกวดผ้าไทย ๒ ประเภท คือ ประเภทผ้าทอผืนงาม (ผ้าไหมและผ้าฝ้าย) และประเภทผ้าทอของเยาวชน จัดประกวดในระดับภาคและในระดับประเทศ สำหรับการประกวดระดับภาคได้ดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับภาคที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อคัดเลือกผ้าทอของแต่ละภูมิภาคมาประกวดในระดับประเทศ โดยมีกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ดังนี้

ภาคเหนือ ประกวดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กรรมการร่วมตัดสิน ได้แก่

  1. นางจันทร์สม เสียงดี อุปนายก สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดลำปาง
  2. นางชนูศรี อินดาวงค์ อุปนายก สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกวดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรรมการร่วมตัดสิน ได้แก่

  1. นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  2. นางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดอุดรธานี

ภาคกลางและภาคใต้ ประกวดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี กรรมการร่วมตัดสิน ได้แก่

  1. ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์     กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  2. นางอินทิรา เชิดชัย        นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการประกวดสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค ระดับประเทศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้แก่

๑.นางรชตภร โตดิลกเวชช์          รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์                    ประธานกรรมการ

๒.นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์             ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน         กรรมการ

๓.นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์       ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ                 กรรมการ

๔.นางสาวจรรยา เฮงตระกูล        ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ                                      กรรมการ

๕.นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม      นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการพิเศษ                               กรรมการ

๖.นางสาวอริยาพร สุรนาทยุทธ์    นักวิชาการอุตสาหกรรม ชำนาญการพิเศษ                               กรรมการ

๗.นางวินา คุณาวิวัฒน์              เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน                 กรรมการ

๘.นายปิลันธน์ ธรรมมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้า                                    กรรมการ

๙.จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์                ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด                กรรมการและเลขานุการ

๑๐.นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีผลการประกวด ดังนี้

การประกวดผ้าทอผืนงาม ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ                       ดร.อุดม           สมพร             จังหวัดราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         นายทวีศักดิ์      ศรีลาไลย์         จังหวัดสุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         นางสีนวล        หมวกทอง        จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย                        นายโกมล         พานิชพันธ์        จังหวัดแพร่

การประกวดผ้าทอผืนงาม ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ                       นางแว่นแก้ว     ภิรมย์             จังหวัดเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าทอแพรกหา      จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         นางสุนทรี        วิชิตนาค           จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชย                        นางวงษ์ศิลป์     บุราณ             จังหวัดชัยภูมิ

การประกวดผ้าทอเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ                       นายอรรถพล     แสงหล้า           จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         นายธงทอง       วันลักษณ์         จังหวัดสุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         นายวริศพล       สีเทียม            จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย                        นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นยี่สุ่น      จังหวัดอุทัยธานี

          โดยผ้าที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะร่วมจัดแสดง ในงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี