๗๐๓. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๖ คณะกรรมการบริหารสมัยที่ ๒๖ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ด้วยระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี  นางศรีวรรณ สายฟ้า และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์กรรมการ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ  ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ  นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์  นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ  นางจงชนก พัชรประภากร ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่  นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

ภาพ/ข่าว ; ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖

ดาวน์โหลด