ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ แจ้งเลื่อนการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง สตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐