รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
๐๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

           วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสมพร อนุสสรราชกิจ นายกสมาคมสตรีศรีงำเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วม มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลทั้ง ๗ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ใจ, โรงพยาบาลเชียงม่วน, โรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลเชียงคำ, โรงพยาบาลดอกคำใต้, โรงพยาบาลปง และ โรงพยาบาลพะเยา

                ทั้งนี้ สมาคมสตรีศรีงำเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมของสมาคมตามมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อให้จ่ายเงินเพื่อการกุศลและบริจาคเป็นสาธารณกุศล