สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่จัดโดยกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน