สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

                   เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้  นางศรีวรรณ สายฟ้า  รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นางสาวสมจิตร ศิริเสนา เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ