สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสมาชิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ มอบ ๒๐๐ ทุนเด็กเรียนดี และจัดกิจกรรมเข้าฐานกีฬาพื้นบ้านไทย เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

                        เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์  ประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และนางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีกรรมการและผู้แทนองค์กรสมาชิก ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองละสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "เด็ก เยาวชน   จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดยมีเยาวชนเข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนเรียนดีปกติทั่วไป นักเรียนเด็กพิเศษ/เปราะบาง นักเรียนจากชุมชนใกล้เคียงบ้านมนังคศิลา อาทิ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา  โดยมีกิจกรรม เช่น การมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒๐๐ ทุนให้เด็กเรียนดี แต่ยากจนและ การแสดงบนเวที การแปรขบวนของวงดุริยางค์ การแข่งขันเข้าฐานกีฬาพื้นบ้านไทย ๕ ฐานจากโรงเรียนเกษมบัณทิต และการละเล่นบนเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถ ทั้งนี้มีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ มากกว่า ๕๐๐ คน ณ บริเวณบ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ

                       สำหรับบรรยากาศภายในบ้านมนังคศิลา มีกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ หลากหลายกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมงาน ร่วมเคารพธงชาติ มีวงดุริยางค์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ บรรเลงเพลงชาติ พิธีเปิดงาน การจัดกิจกรรมแทรกความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นอกจากจะเยาวชนจะได้รับสนุกสนานในกิจกรรมวันเด็กแล้วเหล่าน้องๆ หนูๆ ยังได้มีกิจกรรมเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ "เด็ก เยาวชน   จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" เพื่อให้เด็กๆได้ นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วย