สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

                    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดประชุม คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ หอประชุมมนังคศิลา