สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
๐๙ มกราคม ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นำเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          ตามที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในนามของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ และได้ขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ฯ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๖ คน ได้แก่

๑. นางสาววนิดา  สุวรรณสิทธิ์ จากโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ส่งโดยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

๒. เด็กชายสารัช  เอี่ยมจาตุภัทร จากโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งโดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่

๓. นางสาวสรัลรัตน์ ธนกุลดิลก จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพฯ ส่งโดยสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๔. นางสาวสุพิชญา  ญาณะแก้ว จากโรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ส่งโดยโรงเรียนเมืองแพร่

๕. นายนิติพัฒน์  ธงทัศวรรธนะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ส่งโดยสมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร

๖. นางสาวสุพัตรา  รักไพรบุญ จากโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งโดยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

๗. นางสาวรุจิรา  เลารุจิราลัย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ส่งโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล

๘. เด็กหญิงโยษิตา  โหนา จากโรงเรียนสมาคมสตรีไทย จังหวัดกรุงเทพฯ ส่งโดยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

๙. เด็กหญิงจีรนันท์  กรวิจารศิลป์  จากโรงเรียนธีรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ส่งโดยโรงเรียนธีรศาสตร

๑๐.นางสาวลาวัลย์  แก้วหิน จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีสะเกษ ส่งโดยโรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๑.เด็กหญิงกานต์ศุภางค์  แก้วแดง จากโรงเรียนเชียงใหม่นาฎศิลป์สากล จังหวัดเชียงใหม่ ส่งโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่

๑๒.นายริฟฮาน  หวันเหล็ม จากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  จังหวัดกรุงเทพฯ ส่งโดยอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๑๓. เด็กหญิงธัญนุช  ศรีศิริทรงไชย จากโรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพฯ ส่งโดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๔. เด็กชายนครินทร์ บัวบาน  จากโรงเรียนเกษมพิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ ส่งโดยโรงเรียนเกษมพิทยา

๑๕. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิรไพร จากโรงเรียนกบินทร์จริยาคม จังหวัดปราจีนบุรี ส่งโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

๑๖. เด็กหญิงกัลยา  อินทร์มาวงศ์ จากโรงเรียนบ้านน้ำพ่น  จังหวัดอุดรธานี ส่งโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี