สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมรับโทรศัพท์ งาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”
๐๗ มกราคม ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๒๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ ปาบึก  “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”

          ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ และ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมรับโทรศัพท์ ร่วมกับ บุคคลที่มีขื่อเสียงหลายท่านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและศิลปินดารานักร้อง ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม ๙  กรุงเทพฯ