สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๓๘ ปี ของการก่อตั้งสหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิก ฯ
๐๗ มกราคม ๒๕๖๒

                     เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.พนิดา ชินสุวพลา กรรมการอำนวยการ นำดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๓๘ ปี ของการก่อตั้งสหพันธ์สมาคมฯ ณ สำนักงานสหพันธ์สมาคมฯ เขตสาธร กรุงเทพฯ