สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ภาคีเครือข่ายมอบตุ๊กตาของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒
๐๕ มกราคม ๒๕๖๒

                     เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะภาคีเครือข่ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมกับกำนันตำบลนาเกียน ผู้ใหญ่บ้านแม่สอ ลงพื้นที่บ้านแม่สอบน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และนำตุ๊กตามอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้แก่เด็กๆ หลานๆ ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในพื้นที่ด้วย ณ บ้านแม่สอบน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่